Płatności i wysyłka w sklepie premcoal.pl

I SPOSÓBY PŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 2. O ile strony nie ustaliły inaczej, Kupującego obowiązuje pełna przedpłata przed odbiorem/dostawą Produktu. W przypadku innych uzgodnień Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty, na którą opiewa Umowa w terminie określonym w Umowie lub wskazanym na innym dokumencie. Płatność powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do wstrzymania zapłaty z powodu zgłoszonych przez Kupującego reklamacji lub innych roszczeń związanych z zawartą Umową.
 4. Kupujący zrzeka się praw dokonania potrąceń wierzytelności przysługującej mu wobec Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy przysługującymi mu wobec Kupującego.
 5. Jeżeli nie zostały dotrzymane warunki płatności lub jeżeli po zawarciu Umowy wyszły na jaw okoliczności, które według Sprzedawcy wskazują na zły stan majątkowy Kupującego wszystkie roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 6. Po dokonaniu zapłaty zaległej należności przez Kupującego, Sprzedawca wznowi wydanie lub dostawę zamówionego Produktu na określonych jednostronnie przez siebie warunkach.
 7. Od dnia następnego po dniu wymagalności zapłaty całości lub części ceny za zamówiony produkt Sprzedawca ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o istotnym pogorszeniu się stanu majątkowego Kupującego, Sprzedawca ma prawo żądania zapłaty z góry za dostarczany produkt, żądania dodatkowego zabezpieczenia zapłaty lub może od Umowy odstąpić.
 9. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
 10. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. płatność on-line – operator płatności
  2. płatność gotówką – za pobraniem przy odbiorze
 11. Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy poprzez akceptację warunków przekazanych w korespondencji e-mail z Kupującym.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu objętego Umową i dostarczonego Kupującemu do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej należności na rzecz Sprzedawcy wynikającej z wartości Przedmiotu umowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za opóźnienie. W tym czasie Kupujący nie może zbyć Produktu ani go zabudować. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania Przedmiotu umowy do czasu uregulowania płatności. Do chwili przejścia prawa własności na Kupującego, Sprzedawca uprawniony jest do wejścia na każdą nieruchomość, na której znajduje się Produkt celem jego odzyskania, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 13. Dopóki prawo własności nie przejdzie na Kupującego, zachowa on Produkt jako przechowawca (art. 835-845 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 842 Kodeksu cywilnego). Z tytułu przechowywania Kupującemu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie ani zwrot wydatków związanych z przechowywaniem. Wszelkie zobowiązania związane z przechowywaniem Kupujący będzie zaciągał wyłącznie w imieniu własnym i na własny rachunek.

II REALIZACJA DOSTAWY

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą przewoźnika zaproponowanego przez Sklep i zaakceptowanego przez Kupującego.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż proponowany sposób dostawy produktu przez Sprzedawcę. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
 4. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt. 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać zamówienia indywidualnego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające zbliżonej jakości i przeznaczeniu oraz za podobną cenę, w braku takiej zgody Umowa ulega rozwiązaniu bez obowiązku naprawienia szkody po którejkolwiek ze Stron.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń nadzwyczajnych będących poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności aktu władzy lub siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności następujące zdarzenia: klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, braki transportowe, strajki, epidemie, braki surowców lub komponentów potrzebnych do produkcji.
 7. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Umowy. W takim przypadku Sprzedawca będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Kupującego.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu w ustalonym terminie, a w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w Miejscu Dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) przed rozładunkiem. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w celu ustalenia, czy nie została ona uszkodzona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest opisać uszkodzenia na dokumencie dostawy pod rygorem utraty praw z rękojmi za wady (dotyczy wyłącznie Konsumenta). W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 572 30 30 11 bądź na adres e-mail: jedynka@premcoal.pl. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku wcześniej sprawdzonego Produktu ryzyko związane z jego uszkodzeniem lub utratą przechodzi na Kupującego.
 9. W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego, albo nieodebrania przez Kupującego Produktu w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, Kupujący winien pokryć koszty składowania w zryczałtowanej wysokości 0,35 % wartości Zamówienia brutto dziennie oraz koszty ewentualnego ponownego transportu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami lub w częściach, a Kupujący w tym przypadku zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty za dostarczony Produkt.
 11. Podpisanie dokumentu przekazania Produktu przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę bez zastrzeżeń oznacza, że Produkt lub jego uzgodniona partia przekazana została w ilości ujętej w dokumencie i nie posiada wad.
 12. Zmiana przez Kupującego terminu lub miejsca odbioru lub dostawy w trakcie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wydanie lub dostawa nastąpiła w umówionym przez Strony terminie. W przypadku gdy wydanie lub dostawa zamówionego Produktu nie będzie mogło nastąpić w terminie umówionym przez Strony, z przyczyn dotyczących Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie i wyznaczy najbliższy możliwy do spełnienia termin wydania lub dostawy nie dłuższy niż 60 dni. Sprzedawca w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim nie popada w zwłokę i nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 14. Jeżeli strony umowy postanowiły w sposób wyraźny wyłączyć obowiązywanie powyższy ustęp i nastąpiła zwłoka w wydaniu lub dostawie Produktu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący ma prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty wpłaconej zaliczki (zadatku) liczonych od dnia zaplanowanego wydania lub dostawy do dnia rzeczywistego wydania lub dostawy. W przypadku zwłoki w wydaniu lub dostawie części zamówionego Produktu naliczanie kary umownej następuje od takiej samej części zaliczki (zadatku).